Y Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth yn hynod boblogaidd yn Sir Ddinbych

Mae cynllun sy’n cynnig hyfforddiant a gwybodaeth ynghylch twristiaeth i bobl yn Sir Ddinbych yn hynod boblogaidd gyda 200 wedi ymuno ers ei lansio’r llynedd.

Mae Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau hyfforddiant ar-lein ar amryw o themâu er mwyn gwella’r profiad cyffredinol i ymwelwyr. Mae’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. Dyma’r cynllun ar-lein cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Mae themâu’r modiwl yn cynnwys – trefi a dinas Sir Ddinbych, cerdded, beicio, hanes, y celfyddydau, arfordir, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, iaith a diwylliant Cymru, twristiaeth bwyd a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur, yn dibynnu ar faint o fodiwlau y byddwch yn eu cwblhau. Bydd pawb yn derbyn tystysgrif, bathodyn a sticeri ffenestr ar ôl cwblhau’r gwobrau.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn gwybod y gall dysgu parhaus gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl. Os yw pobl yn awyddus i loywi eu sgiliau, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ceisio gwybodaeth newydd neu wella eu cyfleoedd gwaith, mae Wythnos Addysg Oedolion yn amser gwych i ddechrau arni. Mae Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych yn cynnig yr hyblygrwydd a’r cyfleustra i chi i gael gwybodaeth newydd a bod yn rhan o gymuned gyda diddordeb cyffredin.”

Lansiwyd y cynllun ar-lein yn 2019 ac mae’n parhau i dyfu gydag ystod o Lysgenhadon gan gynnwys pobl leol, darparwyr llety ac atyniadau, siopau, tafarndai, myfyrwyr, staff llyfrgelloedd, arweinwyr teithiau a gwirfoddolwyr.

Dywedodd Jenny Whitham, sy’n rhedeg cabanau gwestai boutique, Faraway Follies, yn Llandegla: “Mae bod yn Lysgennad Twristiaeth yn ffordd wych o gael rhagor o wybodaeth am yr ardal y gallwn ei gyflwyno i’r gwesteion. Mae’r modiwlau ar-lein ar gyflymder da, yn gymysgedd da o fideo a geiriau, maen nhw’n hawdd i’w dilyn ac mae’r posau ar y diwedd yn gymharol syml. Mae ychwanegu ychydig bach o wasanaeth i westeion yn werthfawr iawn. Os yw’r bobl leol yn gyfeillgar ac yn wybodus, yna bydd pobl yn cael eu hannog i ymweld â dychwelyd i’r ardal.”

Dywedodd Paul Hughes, arweinydd grwpiau cerdded i Mind Dyffryn Clwyd: “Dewisais ddod yn Lysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych gan ei fod yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi, mae bob amser yn ddefnyddiol i gael rhagor o wybodaeth pan rydych chi’n tywys pobl ar deithiau cerdded ac yn mynd â phobl i gerdded mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r cwrs am ddim sydd bob amser yn helpu. A gallwch chi ei wneud gartref dros gwpl o nosweithiau yr wythnos, felly mae’n wych. Does dim fath beth a gormod o wybodaeth fel maen nhw’n dweud, mae bob amser yn braf dysgu rhywbeth newydd.”

Mae’r cynllun bellach yn cael ei gydnabod ar draws Gogledd Cymru ac mae awdurdodau lleol eraill a Pharciau Cenedlaethol yn ystyried cynnal cynllun ar-lein tebyg. Y nod hirdymor yw sefydlu Llysgenhadon Gogledd Cymru i sicrhau fod negeseuon twristiaeth yn gyson er mwyn cynnig y profiad gorau posibl i ymwelwyr ac annog twristiaeth gynaliadwy.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.