Twristiaeth Bwyd ar raglen Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych

Gwahoddir busnesau twristiaeth i Fforwm sy’n amlinellu’r datblygiadau diweddaraf yn eu diwydiant. Gyda siaradwyr gwadd penigamp, mae’n addo bod yn ddigwyddiad allweddol i bawb sy’n ymwneud â’r sector twristiaeth.

Bydd cyfarfod nesaf Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych yn cael ei gynnal ddydd Mercher 6 Tachwedd yng Ngwesty’r Oriel, Llanelwy, am 10.30am. Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu profiadau, gwybodaeth a syniadau.

Bydd Croeso Cymru yn cyflwyno eu Cynllun Gweithredu nesaf ar gyfer y Bartneriaeth ar gyfer Twf, yn dilyn ymgynghoriad gyda’r diwydiant, yn ogystal â rhoi gwybod i’r sector am bwysigrwydd Twristiaeth Bwyd. Bydd Blas Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhoi sylw i’w hymgyrch ddiweddar sy’n dathlu profiadau bwyd lleol unigryw. Bydd Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte a Glannau Dyfrdwy hefyd ar y rhaglen fel rhan o’r dathliadau deng mlynedd ers derbyn statws Treftadaeth y Byd UNESCO.

Bydd yna hefyd amrywiaeth o stondinau gwybodaeth, gan gynnwys Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Glannau Dyfrdwy, Busnes Cymru, Croeso Cymru, Cymraeg Byd Busnes ac Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog.

Meddai’r Cyng. Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Fforwm yn ffordd wych i bobl o’r un meddylfryd gyfarfod a chael gwybod am y datblygiadau twristiaeth diweddaraf. Nid digwyddiad ar gyfer busnesau twristiaeth yn unig yw hwn, mae’n gyfle da i fyfyrwyr ac unrhyw un sydd diddordeb mewn twristiaeth i glywed gan arbenigwyr yn y diwydiant.”

Mae twristiaeth yn rhan allweddol o economi Sir Ddinbych, gydag effaith economaidd gyffredinol o dros hanner biliwn (£509 miliwn) yn 2018, sy’n gynnydd o 3.8% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Yn 2018, daeth 5.87 miliwn o bobl i ymweld â’r sir. Roedd 4.38 ohonynt yn ymwelwyr dydd a 1.50 miliwn ohonynt yn ymwelwyr a oedd yn aros dros nos. Roedd 6,108 o swyddi cyfwerth â llawn amser yn cael eu cefnogi gan wariant twristiaeth yn 2018.

Gallwch archebu eich lle ar y Fforwm Twristiaeth am ddim yma – https://denbighshiretourismforum2019.eventbrite.co.uk